බැංකුවල අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව ඉහලට

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍ර ලාභී විශේෂිත බැංකු සඳහා වන අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව ඉහල නැංවීමට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ   ශක්තිමත් සහ ගතික බැංකු අංශයක් තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්. මේ සඳහා සලකා බලෙන ප්‍රාග්ධනය, ප්‍රධාන වශයෙන් ඉහළ ගුණාත්මක බවකින් යුතු අලාභ දරා ගැනීමේ ඉහලධරිතවයකින් යුක්ත ප්‍රාග්ධනය වේ.

ඒ අනුව නව බැංකු සඳහා අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන් මෙසේයි.

බලපත්‍රලාභී දේශීය වාණිජ බැංකු සඳහා රුපියල් බිලියන 20යි.

බලපත්‍රලාභී දේශීය විශේෂිත බැංකු සඳහා රුපියල් බිලියන7.5 යි.

විදේශීය බැංකු  සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් ලෙසයි, අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරගැනීම සඳහා සංස්ථාපිත බැංකු සඳහා වසර 03ක කාලයක් ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *