බාලගිරි දෝෂය නිමයිද නියොජ්‍ය ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වීම ආරම්භ කලාද

බාලගිරි දෝෂය නිමයිද නියොජ්‍ය ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වීම ආරම්භ කලාද

ලබන සදුදා තැපැල් සහ මුස්ලිම් කටයුතු නියොජ ඇමති ඩුලිප් විජේසකර මහතා ඇතුළු නියොජ්‍ය ඇමතිවරු තිදෙනකු ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත බව වාර්තාවේ අනෙක් ඇමැතිවරයාද ගම්පහ දිස්තික්කය නියෝජනය කරන අතර අනෙක් ඇමැතිවරයා තිකුණාමලය දිස්තික්කය නියෝජනය කරයි
තැපැල් සහ මුස්ලිම් කටයුතු නියොජ ඇමති ඩුලිප් විජේසකර මහතා අමාත්‍යංශ උපකරණ පවා භාර දී ඇති බවට වාර්තාවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *