බහුතරය නැති නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ හැංගි මුත්තම් කරන්න එපා

කථානායක වැරදිනම් ඔහුට විරුද්ධව විශ්වාශ බනගයක් ගෙන්න

අද ආණ්ඩුව හදාගත්ත කණ්ඩායමට පාර්ලිමේන්තුවට මුහණ දෙන්න බැරි නිසා පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ නැහැ ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වන්න කුමන්ත්‍රණ කාරී ලෙස හදාගත් ආණ්ඩුව නිසා බහුතරය පෙන්නන බැරි නිසා ඇදුම් ඇදගෙන පාර්ලිමේන්තු එන්න බැරි නිසා ඔවුන් විගඩම් ප්‍රකාශ කරනවා. කථානායක වැරදිනම් ඔහුට විරුද්ධව විශ්වාශ බනගයක් ගෙන්න.ඔවුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත්තටම ඉන්න ප්‍රමාණය පෙන්වන්න අපි කැමතියි ඔවුන්ට ඇත්තටම කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවාද කියල බලන්න ඒ නිසා වතුර බේසමේ කිඹුල්ලු දකින්න එපා

සුලුතරයක් අතේ තියාගෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන

ඊනියා ආන්ඩුවේ මහත්තුරුන්ට සුලුතරයක් අතේ තියාගෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ මූන දෙන්න බෑ ඒකයි එන්නේ නැතිව කැලේ පනින්නේ

Posted by Ape Media Social Media on Tuesday, November 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *