බස්නාහිර පළාතේ දුම්රිය ධාවනය පළාතේ පමණයි

බස්නාහිර පළාතේ දුම්රිය ධාවනය පළාතේ පමණයි

අද (11) රාත්‍රී 10 සිට 15 වැනිදා දක්වා දුම්රිය වලට බස්නාහිර පළාැතට ඇතුළු වීමට අවසර ලබාදී ඇතත් පිටවීමට අවසර නොමැති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන දුම්රිය අලුත්ගම, අඹේපුස්ස, කොච්චිකඩේ සහ අවිස්සාවේල්ල බලා පමණක් ධාවනය වන බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *