බස්නාහිර පළාත් සභාව උණුසුම් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *