බලය බෙදීමෙන් පසු ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රාන්තයක ශරියා නීතිය ම්ලේච්ඡ දඬුවම් පටන් ගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *