බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ විවේකාගාරය ට පහර දෙයි

බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ විවේකාගාරය ට පහර දෙයි

නිදහස් කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර පැවති තරඟයෙන් පසුව බංගලාදේශ ක්‍රීඩකයින් ආර්.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩකයින් රැඳී සිටි විවේකාගාරයේ දේපළ වලට පහරදී හානි කර තිබෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

විවේකාගාරයේ වීදුරු දොරටුව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇත

අදදෙරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *