පෙරියමඩු නගරය අල්ලන්න අපි දීපු සටනට ත්‍රස්තවාදියෝ හොල්මන් වුණා

පෙරියමඩු නගරය අල්ලන්න අපි දීපු සටනට ත්‍රස්තවාදියෝ හොල්මන් වුණා

නරඹන්න මෙම කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *