පිරිසුදු පාර්ලිමේන්තුව

පිරිසුදු පාර්ලිමේන්තුවක් දිවා රෑ කැපවෙන ඈ කවුද?
නරඹන්න මෙම කෙටි විඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *