පින්නදුව අධිවේගී පිවිසුම අසල රිය අනතුරින් වාහනයකට හා ජල නලයකට  හානියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *