”පාර්ලිමේන්තුවේ 130 ක් විශ්වාස භංගයට ඡන්දය දෙන්න සූදානම්” – පා.ම. මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ 130 ක් විශ්වාස භංගයට ඡුන්දය දෙන්න කතාකරලා තිබෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව ලෑස්තියි මේකෙන් බේරෙන්න. ඒ තමයි රවී කරුණානායකට තාවකාලිකව ඉවත්වන්න කියලා. රවී අපිට අභියෝග කලේ පුන්‍දාවන් නම් විශ්වාස භංගය ගේන්න කියලා. දැන් ඉතින් ඒකට මුහුණ දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *