පාර්ලිමේන්තුවේ දේපල හානි කිරීම ගැන පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක් භාරදෙයි

සිරකරුවන් සුරැකීමේ කමිටුව

පාර්ලිමේන්තුවේ නින්දිත ලෙස හැසුරුන ජදේශපාලුවන්ට විරුද්දව පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්… මේසම්බන්ධයෙන් වහාම මැදිහත්වෙලා පියවරක් ගන්නා ලෙස දැනුම් දුන්නා පොලිස්පති වරයා ප්‍රකාශ කලේ මේ සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගැනීමට පියවර ගන්නා බව සදහන් කරන ලදී

2018/11/16 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ නින්දිත ලෙස හැසුරුනු ජනතා නියෝජිත  කියාගන්න රස්දියාදු කරුවන් පොදු දේපල විනාස කීරීම, පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දීම සම්බන්දව ⁣(සිරකරුවන් සුරැකීමේ කමිටුව) විසින් අද දින පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණිලි කරන ලද.

පාර්ලිමේන්තුවේ නින්දිත ලෙස හැසුරුන ජදේශපාලුවන්ට විරුද්දව පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්…2018/11/16 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ නින්දිත ලෙස හැසුරුනු ජනතා නියෝජිත ි කියාගන්න රස්දියාදු කරුවන් පොදු දේපල විනාස කීරීම, පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දීම සම්බන්දව ⁣(සිරකරුවන් සුරැකීමේ කමිටුව) විසින් අද දින පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණිලි කරන ලද.

Posted by Fernando Prasanga on Monday, November 19, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *