පළාත් සභා මැතිවරණය දෙසැම්බර්

පළාත් සභා මැතිවරණය ලබන දෙසැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව සහ මැතිවරණ කොමිසම එකඟතාවයකට පැමිණ ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා  පවසනවා. පළාත් සභා කිහිපයක මැතිවරණය දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.  පැරණි සමානුපාතික ක්‍රමයට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට දේශපාලන පක්ෂ බොහොමයක ඉල්ලීම වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *