පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න නම් සභික සංඛ්‍යාව ගැසට්කර නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා පනත් සංශෝධනය කල යුතුයි. – මැ .කෝ. සභාපති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *