පස්යාල මිනිරන් පතලක ට අත්‍ බෝම්බය ආවෙි කෙසේද???—විඩියෝ ඇත

පස්යාල මිනිරන් පතලක ට අත්‍ බෝම්බය ආවෙි කෙසේද???

පස්යාල මිනිරන් පතලක තිබී හමුවූ අත්‍ බෝම්බය නිශ්ක්‍රිය කරයි

පස්යාල බොලන් කන්ද ප්‍රදේශයේ කැණීම් කටයුතු සිදු කරමින් තිබූ මිනිරන් පතලක තිබී ගේනේඩි වර්ගයේ අත්බෝම්බයක් සොයාගෙන ඇත සේවකයින් ගේනේඩි වර්ගයේ අත්බෝම්බය දැක ඇති අතර ඉන් අනතුරුව පල්ලෙවෙල පොලිසියට දැනුම් දෙනු ලැබිණි
පල්ලෙවෙල පොලිසිය මගින් විශේෂ කාර්ය බලකා බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශය කැඳවා අත්බෝම්බය නිෂ්කිය කිරීමට කටයුතු කළේය
අපරාධ කල්ලියක් යම් කිසි අපරාධයක් සිදු කිරීම අත් බෝම්බ රැගෙන ආවාද එසේ නැතහොත් මෙහි සඟවා තැබීමට කටයුතු කළා ද යන්න පිළිබඳව විශේෂ පරීක්ෂණ කටයුතු පල්ලිවල පොලීසිය මගින් සිදු කරනු ලැබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *