පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහල නංවා ගැනිමට උපකාර කිරිමට සුනේත්‍රා සමරකෝන් සූදානම්

පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහල නංවා ගැනිමට උපකාර කිරිමට සුනේත්‍රා සමරකෝන් සූදානම්

පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහල නංවා ගැනිමට කාන්තාවන්ට නිවසේ සිටම ස්වයං රැකියාවේ නියුතු වීමට පසුබිම සාදා දිමට උපකාර කරනවා– සුනේත්‍රා සමරකෝන්

ඔබ කාන්තාවක් නේ. කාන්තාවන්ට මොනවද කරලා තිබෙන්නේ ?

මම කාන්තාවන්ට ස්වයංරැකියා හොයා ගන්නට බොහෝ උපකාර කර තිබෙනවා. මහන මැෂින් බෙදා දී තිබෙනවා. අදටත් ඔවුන්ට ස්වයං රැකියා සොයා ගැනීම සඳහා නොමිලේ පාඨමාලා පවත්වනවා. සමහර කාන්තාවන් දවසේ කුලියට මහන මැෂින් අරගෙන ඇඳුම් මහන හැටි මම දැක තිබෙනවා. තමන්ගේ නිෂ්පාදන වලට සුදුසු වෙළඳපොලක් නැතිව ලත වෙන කාන්තාවන් මා දැක තිබෙනවා.

බොහෝ දෙනෙක් වෙළෙඳපොළ සොයාගෙන තිබෙන්නේ ස්වෝත්සාහයෙන්. රජයක් විදිහට යුතුකමක් තිබෙනවා ඔවුන්ට සුදුසු වෙළඳපළක් සොයා දීමට. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අපනයන මට්ටමට ගෙන ඒමටත් වැඩ පිළිවෙළක් තිබිය යුතුයි. කාන්තාවට ගෙදර සිටම ස්වයං රැකියාවේ නියුතු වීමට පසුබිම සාදා දිය යුතුයි. එවිට ඇයට රැකියාව සමගම දරුවන්ගේ කටයුතුත් සොයා බැලිය හැකියි. මම ඉන්නේ එවන් අදහසක.එවිට පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය ඉහල නංවා ගත හැකියි..ඒ සදහා උපකාර කරන්න මා සුදානමි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *