” පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි ” – පා.ම. උදය ගම්මන්පිල

නව පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සෘජුවම පටහැනියි.

මේ නිසා මෙම කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකට ගොස් අනුමත කරගත යුතුයි කියලා නියමයක් ලබාගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න තීරණයක් ගත්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *