නීති කැඩු හිටපු ඇමති චම්පික–චම්පිකගේ නිවසේ රැස්වීමක් ගැන විමර්ශනයක්

නීති කැඩු හිටපු ඇමති චම්පික–චම්පිකගේ නිවසේ රැස්වීමක් ගැන විමර්ශනයක්

හිටපු ඇමැති චම්පික රණවකගේ නිවසේ තිබූ රැස්වීමක් පිළිබඳව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි. නිරෝධායන නීතිරීතිවලට අනුකූලව මෙම රැස්වීම පවත්වා ඇත්දැයි පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *