නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා දිව්ලපිටිය අසන සංවිධායක තනතුරින් ඉවත් කෙරේ .

හිටපු පලත්සභා මන්ත්‍රී කිත්සිරි මංචනායක මහතා දිව්ලපිටිය අසනයේ නව ඒ ජා ප සංවිධායක ලෙස පත්වේ.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා දිව්ලපිටිය අසන සංවිධායක තනතුරින් ඉවත්කර හිටපු පලත්සභා මන්ත්‍රී කිත්සිරි මංචනායක මහතා පත්කර ඇත .මංචනායක මහතා මීට පෙරද එම ආසනයේ සංවිධායක වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *