නියෝජ්‍ය    අමාත්‍ය දුලිප් විජේසේකර  ධුරයෙන් ඉවත් කරයි -ඒකාබද්ධයට යයිද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *