නිදහස් පක්‍ෂයේ මහලේකම් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *