” නිදන් හාරමින් සිටි සැකකරුවන් 08 දෙනෙකු වීරගුල පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *