නව නිර්මාණකරු ඉංජිනේරු බුද්ධික මාරසිංහ රට හදන හැටි හෙළිකරයි

නව නිර්මාණකරු ඉංජිනේරු බුද්ධික මාරසිංහ රට හදන හැටි හෙළිකරයි

නව නිර්මාණකරු ඉංජිනේරු බුද්ධික මාරසිංහ මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට
‍ රට හදන හැටි හෙළිකරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *