නව නාවික හමුදාපති රියද් අද්මිරාල් එස්.එස්. රණසිංහ

නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස රියද් අද්මිරාල් එස්.එස්. රණසිංහ මහතා  පත් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *