නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් රටට අවශ්‍ය නැහැ. අමරපුර මහා නිකායේ සංඝයාවහන්සේලාගෙන් නිවේදනයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *