නතා ගැටළු ප්‍රශ්ණවලට කඩිනමින් විසදුම් අවශ්‍යයි.-ගම්පහ දිසාපති

ජනතා ගැටළු ප්‍රශ්ණවලට කඩිනමින් විසදුම් අවශ්‍යයි.-ගම්පහ දිසාපති

ජනතාවගේ ප්‍රශ්ණ සහ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා තුනකට වඩා රජයේ කාර්යාලයන්ට පැමිණීමට ඉඩ නොතබා ඒවාට විසදුම් ලබා දීමට නිලධාරීන් පියවර ගත යුතු බව නිලධාරී හමුවකදී ගම්පහ දිසාපති සුනිල් ජයලත් මහතා පැවසීය.

යම් අයෙකු යම් අවශ්‍යතාවයක් සදහා රජයේ කාර්යාලයකට පැමිණි අවස්ථාවකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් නොපමාව අවධානය යොමු කොට එය ඉටුකරලීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බවත් එය ඉටු කිරීමට පමා වේනම් ඒ පිළිබදව පැහැදිලිව එකී තැනැත්තාහට දැනුම් දෙමින් ඉදිරි පියවර ගත යුතුව ඇති බවය.

විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන වෙත පැමිණෙන ජනතාව කිසිම විටෙක රස්තියාදු නොකිරීමට සෑම නිලධාරියෙකුම වගබලා ගතයුතු බව නිලධාරීන් හමුවේ දිසාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *