දෙනෙත් අන්ධ වූ පාසල් දරුවා පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් රටටම හෙළිකරයි

ඖෂධ පානය කිරීමෙන් දෙනෙත් අන්ධ වූ පාසල් දරුවා පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් රටටම හෙළිකරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *