දුම්බර මයික්‍රෝ කෙඩිටි ආයතනය මිරිගම නගරයේ විසබීජහරණයට දායකත්වය ලබාදෙයි

දුම්බර මයික්‍රෝ කෙඩිටි ආයතනය මිරිගම නගරයේ විසබීජහරණයට දායකත්වය ලබාදෙයි

අද මීරිගම නගරයේ මිරිගම ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානය දුම්රිය බස් නැවතුම්පළ , ATM යන්ත්‍ර ඇතුළු මහජනතාව ගැවසෙන ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීම මිරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධිකාරි කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ මීරිගම පොලිසිය .මීරිගම ප්‍රදේශිය සභාව .පෞද්ගලික ආයතනයක් වන දුම්බර මයික්‍රෝ කෙඩිටි ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන් සිදුවිය

විසබීජ හරන කටයුතු සඳහා දුම්බර මයික්‍රෝ කෙඩිටි ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය ද එක්ව සිටි අතර එම ආයතනය මගින් මිිරිගම දුම්රිය ස්ථානය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන වලට ද මාධ්‍යවේදීන්ට ද විසබීජහරණය දුාවණ ලබාදීමද සිදුකළේය මෙම අවස්ථාවට දුම්බර මයික්‍රෝ කෙඩිටි ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඥානසිරි අභයවර්ධන මහතා ද එක්විය

මේ සමඟම කොටදෙණියාව කන්ඩලම නගර ද විල්වත්ත අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානද විෂබීජ හරණය කිරීම එම සමාගම මගින් සිදු කෙරිණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *