දියවන්නාවට අවශ්‍යම කෙනෙක්

දියවන්නාවට අවශ්‍යම කෙනෙක්

බුදුන් දවසේ විශාකා මහ උපාසිකාව මෙන් අද සුනේත්‍රාවන්ද සසුනේ දියුණුව උදෙසා ද අනේපිඬු සිටුතුමා මෙන් සසුනේත් ජනතාවගේත් සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු කරනවා

නරඹමු අපි මෙම කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *