දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමයි

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමයි

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළෙඳුන් කිහිප දෙනකුට කොවිඩ් රෝගය ආසාදනයවී ඇතිබව තහවුරුවීම නිසා එහි වෙළෙඳ සංගමය සඳහන් කළේ අද සිට දින 03ක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තාවකාලිකව වාසා දැමීමට තීරණය කළ බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *