දඹර අමිල හිමිගේ රෙදි ගැලවෙි— ලිට්‍රෝ ගිණුමකින් මුදල් දුන් බවට හෙළිවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *