දකුණු පළාතේ සමුපකාර එකක් දෙකක් හැර සියල්ල දුෂිතයි. මට වහන්න පුළුවන්නම් මම වහනවා.දකුණු පළාත් සමුපකාර ඇමති පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *