තේ සහ රබර්වලට තිබූ ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවතට

තේ සහ රබර්වලට තිබූ ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවතට
?

ග්ලයිෆොසේට් සඳහා රජය විසින් පනවා තිබූ තහනම තේ සහ රබර් වගාව සඳහා අද (02) සිට ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *