තෙලේ බලේ පෝලිම් තව දිගුවේ


මිනිස් පොලිම්ද අද උදෑසන සිට ඉන්ධන පිරවුම් හල් අසල 

තෙල් ලබාගැනීමට දිගු පෝලිම් මේවන විට රටතුල පවතින පෙට්‍රල් හිගය නිසා ඉන්ධන හල් අසල දිගු පෝලිම් දැකිය හැක එමෙන්ම අදාල ස්ථාන සදහා පොලිස් ආරක්ෂාවද යොදා ඇත. පෙට්‍රල් හිගය නිසා වැඩි පුරම පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ සාමාන්‍ය ජනතාවය. යතුරු පැදි, ත්‍රී රෝද රථ වලට අමතරව මිනිස් පොලිම්ද අද උදෑසන සිට ඉන්ධන පිරවුම් හල් අසල පෝලිම්වල රැදී සිටිනු ලංකා ABC නිවුස් කැමරා කාචයේ සටහන්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *