තෙල් අර්බුදයට සංස්‌ථා පාලනාධිකාරිය වගකිව යුතුයි – කැබිනට්‌ අනුකමිටු සභාපති සරත් අමුණුගම කියයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *