ත්‍රිවිධ හමුදාව ,පොලීසිය සහ රජයේ මුද්‍රණාලය ජනාධිපති වරයා යටතට

අමාත්‍යංශ වලට අදාල විෂය පථයන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ගැසට් කිරීම

පසුගිය දින කිහිපය පුරාම දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ කතා බහට ලක්වූ නව අමාත්‍යවරුන්ට අදාල අමාත්‍යංශ වලට අදාල විෂය පථයන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ගැසට් කිරීම සදහා රජයේ මුද්‍රණාලයට භාරදෙන ලදී ඒ අනුව ත්‍රිවිධ හමුධව ,පොලීසිය සහ රජයේ මුද්‍රණාලය ජනාධිපති වරයා යටතට පත්කරගෙන ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *