තමන් සභාපති ධුරය දැරූ කාල සීමාව ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්වර්ණමය යුගයයි – හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *