ඩෙන්මාර්කයේ මුගටි වළ දැමූ තැන්වලින් කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානමක්

ඩෙන්මාර්කයේ මුගටි වළ දැමූ තැන්වලින් කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානමක්

ඩෙන්මාර්කයේ “මින්ක්” මුගටියන් වළදැමූ ස්ථාන වලින් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීන් පැමිණිලි කර තිබේ.

කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඩෙන්මාර්කයේ මින්ක් ගොවිපළවල සතුන් දහස් ගණනක් මෙම මාසය මුලදී මරා දැමුණු අතර ඔවුන් වළ දැමූ ස්ථානවලින් සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් එල්ලවී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මිනී වලවල් සතුන් විසින් හෑරීම සිදුකර ඇති බවද වර්ෂාවට වැලි සහිත පස් සේදී ගොස් සත්ත්ව මළකුණු මතුවී ඇති බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.ඩෙන්මාර්කයේ බටහිර, හමුදාවට අයත් භූමි ප්‍රදේශයක මෙම සතුන් වළදමා තිබේ.

බලධාරීන් පවසන්නේ මීටර් 2.5ක් ගැඹුරු අගලක සතුන් වළ දමා මීටර් 2ක් පමණ උසට පස් දැමූ බවයි.
පැය 24 පුරාම මෙම වළවල් ආරක්ෂා කරන බවද සඳහන් වේ.

සතුන් වළදැමූ ස්ථාන වලින් කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානමක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසන නමුත් ආසන්න ජල මූලාශ දූෂණය වීමේ අවදානමක් ඇති බවට නිවැසියන් පැමිණිලි කර ඇත.

සතුන් අපරීක්ෂාකාරීව කඩිමුඩියේ වළදැමීම සම්බන්ධව බොහෝ විවේචන ද එල්ලවී තිබේ.

මේ සම්බන්දව කඩිනමින් පියවරක් ගතයුතු බවත් මිනී වළවල් හාරා සතුන් දහනය කරන ස්ථානයකට ගෙනයන ලෙසත් ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටි

ඩෙන්මාර්කයේ මින්ක් මුගටි වළ දැමූ තැන්වලින් කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානමක්

ඩෙන්මාර්කයේ “මින්ක්” මුගටියන් වළදැමූ ස්ථාන වලින් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීන් පැමිණිලි කර තිබේ.

කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඩෙන්මාර්කයේ මින්ක් ගොවිපළවල සතුන් දහස් ගණනක් මෙම මාසය මුලදී මරා දැමුණු අතර ඔවුන් වළ දැමූ ස්ථානවලින් සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් එල්ලවී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මිනී වලවල් සතුන් විසින් හෑරීම සිදුකර ඇති බවද වර්ෂාවට වැලි සහිත පස් සේදී ගොස් සත්ත්ව මළකුණු මතුවී ඇති බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.ඩෙන්මාර්කයේ බටහිර, හමුදාවට අයත් භූමි ප්‍රදේශයක මෙම සතුන් වළදමා තිබේ.

බලධාරීන් පවසන්නේ මීටර් 2.5ක් ගැඹුරු අගලක සතුන් වළ දමා මීටර් 2ක් පමණ උසට පස් දැමූ බවයි.
පැය 24 පුරාම මෙම වළවල් ආරක්ෂා කරන බවද සඳහන් වේ.

සතුන් වළදැමූ ස්ථාන වලින් කොරෝනා පැතිරීමේ අවදානමක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසන නමුත් ආසන්න ජල මූලාශ දූෂණය වීමේ අවදානමක් ඇති බවට නිවැසියන් පැමිණිලි කර ඇත.

සතුන් අපරීක්ෂාකාරීව කඩිමුඩියේ වළදැමීම සම්බන්ධව බොහෝ විවේචන ද එල්ලවී තිබේ.

මේ සම්බන්දව කඩිනමින් පියවරක් ගතයුතු බවත් මිනී වළවල් හාරා සතුන් දහනය කරන ස්ථානයකට ගෙනයන ලෙසත් ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *