ඩුලිප් කියන්නේ මෙවරද පාර්ලිමෙින්තුවට යන වැඩ කරන මිනිසෙක්–දොම්පේ සභාපති පියසේන කාරියප්පෙරුම

ඩුලිප් කියන්නේ මෙවරද පාර්ලිමෙින්තුවට යන වැඩ කරන මිනිසෙක්–දොම්පේ සභාපති පියසේන කාරියප්පෙරුම

ඩුලිප් කියන්නේ වැඩ කරන මිනිසෙක් බවත් මෙපමණ කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළේ.ඒ නිසා බවත් මෙවරද ඔහු ජයගන්නා බව දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ වත්මන් සභාපති පියසේන කාරියප්පෙරුම මහතා ප්‍රකාශ කරයි

ඩුලිප් විජේසේකරයන් සම්බන්ධව මෙම අදහස් පළ කළේ දොම්පේ වත්මන් සභාපති පියසේන කාරියප්පෙරුම මහතායි.

මේ ඔහුගේ අදහස්

කම්බි කොටුවේ රාළහාමි සිදුකළ සමාජ සේවාවන් නැවතුණු තැන සිට ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාමට ඩුලිප් විජේසේකර මහතා කටයුතු කර තිබෙනවා,

අපිට පැහැදිලි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඩුලිප් විජේසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුව මෙවරත් ජයග්‍රහණය කරනවා කියා. කතා කරන හුඟදෙනෙක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල කථාවට දක්ෂයි. නමුත් වැඩ කළේ නැහැ.

ඒක නිසා මිනිසෙක් කතාවෙන් මනින්න බැහැ. එතුමාගේ කතාවලට වඩා වැඩ තමයි තිබෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙතුමා මෙපමණ කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළේ. ඒක තමයි ඇත්ත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *