ඩීසල් මිල නැවතත් වැඩි කිරීම නිසා බස් ගාස්තුව ද සියයට 10කින් පමණ වැඩිවිය යුතුයි

ඩීසල් මිල නැවතත් වැඩි කිරීම නිසා බස් ගාස්තුව ද සියයට 10කින් පමණ වැඩිවිය යුතුයි

ඩීසල් මිල නැවතත් වැඩි කිරීම නිසා බස් ගාස්තුව ද සියයට 10කින් පමණ වැඩිවිය යුතු බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සමාගම් සම්මේලනයේ සභාපති ස්ටැන්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා පැවැසීය.

ඉකුත් මැයි මාසයේ සියයට 12.5කින් බස් ගාස්තුව වැඩි වූ පසු මේ වනවිට ඩීසල් මිල රුපියල් 14කින් වැඩි වී ඇති බැවින් අනිවාර්යයෙන් බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් ලබාදිය යුතු බව ද ඔහු කීය.

මේ සඳහා බදාදා (12) සිට රජයට දින තුනක් ලබාදෙන බව ද ඒ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *