ඩයිනෝසිරස්‌ සතුන් සියල්ල විනාශ වු . උල්කාපාතයට සමාන එකක් පෘථිවිය ළඟින් යයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *