ට්‍රම්ප්ට විරෝධය පෑමට ඉරානය අලුත් මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බලයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *