ජීවන වියදම සැරයි; ජනතාවට මුහුණ දෙන්න බැහැ; ඇමැතිකම අත්හැරිය හේතුව ලන්සා කියයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *