ජීවන වියදම් සහනය ලැබෙන හැටි මෙන්න

2017.08.01 පැවති ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක කමිටුව විසින් ගනු ලැබූ තීරණ.

  • නියඟයෙන් පීඩාවිදින ජනතාවට ඉදිරි මාස 02 කට රු. 5000 අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මල්ලක්
  • ආනයනික සහල් 1kg ක් සඳහා වූ රු.5/- විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද (SCL) ශත 25 දක්වා අඩු කරීම. ( මෙම නව බද්ධ 2017 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා)
  • ආනයනික මාළු (wet fish) සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු.50/-කින් අඩු කිරීම. ( තලපත් සහ කොප්පරා මාළු 1kg ක් සඳහා මෙතෙක් පැවති රු.75/- විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 25/- දක්වා අඩු කර ඇත.)
  • කුකුළු කෑම නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන බඩ ඉරිඟු සඳහා පැවති ආනයනික තීරු බදු සියල්ල ඉවත් කර බඩ ඉරිඟු 1kgක් සඳහා රු.10/-ක නව විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. (මෙතෙක් රු.60/- සිට රු.70/-ක් පමණ මුදලක් බදු වශයෙන් ගෙවීමට සිදු විය.)
  • ආනයනය කරන ලද පිටි කිලෝවක සෙස් බද්ද රු. 25 සිට රු.15 දක්වා රු.10 කින් අඩුකර ඇත.
  • තිරිඟු ඇට මත වූ බද්ද කිලෝ 1 ට රු. 9 සිට රු. 6 දක්වා රුපියල් 3 කින් අඩුකර ඇත.
  • ඉදිරි මාස 6ක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම සියලු බදු ඉවත් කර ඇති අතර මින් ඉදිරියට බඩ ඉරිඟු සඳහා රු.10/-ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පමණක් අය කරනු ලැබේ.

පාරිභෝගික ජනතාවට සහන සලසනු පිණිස සහල්, සීනි, අල, ලොකු ලූණු ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 47ක් සඳහා වන විවිධ වූ බදු ඉවත් කර ඒ සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බදු රජය විසින් පනවා තිබේ.

කෘෂි නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොළට එන අවස්ථාවන්හි ගොවියා ආරක්ෂා කිරීම පිණිස මෙම වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඒ ඒ අවස්ථාවන්හී දී රජය විසින් වැඩි කරනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *