ජාතික ආණ්ඩුවක් යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට.. ඇමතිකම් වැඩි කරගන්න සූදානමින්

ජාතික ආණ්ඩුවක් යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට.. ඇමතිකම් වැඩි කරගන්න සූදානමින්

ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කිරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව සම්මත කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවෙි

අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මෙම කටයුත්ත සිදුවනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

ජාතික ආණ්ඩුව සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොටසක් එක්කර ගැනීමට මෙහිදී අවධානය යොමු වී ඇත.

ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැනට හිමිව ඇති මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 108ක් වන අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය සිය ඡන්දය ලබා දෙන්නේ ඔවුන් විසින් තීරණය කරන ලද අවස්ථාවන්හිදී පමණි.

මේ තත්ත්වය මත ඉක්මනින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය සහතික කර ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇත.

මෙමගින් කැබිනට් ඇමතිධූර සංඛ්‍යාව ද 45 දක්වා ඉහළ දමා ගැනීමට ද හැකියාව ලැබෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *