ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලබා දෙන දිගු කාලීන ණය පහසුකමේ මීළඟ වාරිකය මුදා හැරීමට අනුමැතිය

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන දිගු කාලීන මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ වැඩසටහන යටතේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 251.4 ක් වන මීළඟ වාරිකය මුදා හැරීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම අනුමැතිය හිමි වුණේ, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය මීට අදාළව සිදු කළ 3 වන සාමාලෝචනයෙන් අනතුරුව ය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිවේදනය කළේ, ශ්‍රී ලංකා රජය ආදායම් බදු ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ නීති සම්පාදනය කිරීම ආදිය මෙහිදී සැලකිල්ලට ගත් බව ය.

එම තත්ත්වයන්හි වර්ධනයක් තවදුරටත් අපේක්ෂා කරන බව ද නිවේනයක් නිකුත් කරමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කරයි.

එහි දැක්වෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ණය බර සහ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවන් සඳහා එම පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *