ජල ගාස්තුව 15%කින් ඉහල යයිද???.

ජල ගාස්තුව 15%කින් ඉහල යයිද???.

ජල ගාස්තුව 15%කින් ඉහල දමන යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..
ජාතික ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් බෙදනු ලබන ජලය සදහා වූ ගාස්තුව ඉහල නැංවීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

විෂය භාර ඇමති රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් එමගින් ජල ඒකකයක් 15% කින් මිල ඉහල දැමීමට යෝජනා කර ඇත.

ජල ගාස්තුව වසර 08කින් ඉහල දමා නැති නිසා මණ්ඩලයට වසරක් පාසා විශාල වශයෙන් අලාබ සිදුවන බව ඇමතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

මේ අතර වාර්තාවන්නේ මණ්ඩලය මෙම යෝජනාව මගින් සිය වාර්ෂික ආදායම කෝටි 3,000ක් දක්වා ඉහල දමා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් දැනට වසරකට කෝටි 2,300ක ආදායමක් ලබන බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *