” ජනපති මෛත්‍රී නෙළුම් කුළුන නිරීක්ෂණ කරයි “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *