ජනපති ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුවේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *