ජනතා විරෝධය හමුවේ සමෘද්ධි ප්‍රතිශෝධන වැඩසටහන තාවකාලිකව නවතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *